Vedtægter for Jung Foreningen København

1. Navn , hjemsted og stiftelsesdato
Foreningen navn er Jung Foreningen, København.
Foreningens hjemsted er København.
Foreningen er stiftet d. 25.06.1994.

2. Formål
Foreningens formål er:
– at skabe et forum for udbredelsen af kendskabet til den analytiske psykologis praksis, ideer og tanker
– at være et samlingssted for dialog, nytænkning og udveksling af erfaringer.

3. Foreningens arbejdsform
Foreningen arrangerer foredrag, seminarer, studiekredse og workshops.

4. Medlemskab
Enhver, der interesserer sig for foreningens formål, kan blive medlem.

5. Generalforsamlingen
5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert andet år i lige år i perioden 1.10. – 30.11. og indkaldes med 6 ugers varsel.

5.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

5.3.1. Valg af dirigent og referent.
5.3.2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5.3.3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5.3.4. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
5.3.5. Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Dog undtaget vedtægtsændringer, se pkt. 11.
5.3.6. Valg til bestyrelsen, som består af 4 – 8 medlemmer, der konstituerer sig selv.
5.3.7. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
5.3.8. Eventuelt.
5.4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen på eget initiativ. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af foreningens medlemmer kræver det.
Indkaldelse med begrundet dagsorden skal udsendes med mindst 14 dages varsel.
Nyvalg af bestyrelse kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer accepterer dette.

5.5. Den ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamling træffer beslutninger ved simpelt flertal blandt de deltagende medlemmer med de undtagelser, der følger af udtrykkelige bestemmelser i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

5.6. Der kan stemmes ved fuldmagt med skriftlig angivelse af, hvordan fuldmagtshaveren skal stemme ved de enkelte punkter på dagsordenen. Et medlem kan kun repræsentere én fuldmagt.

5.7. Afstemningen skal være hemmelig, såfremt et medlem af generalforsamlingen ønsker det.

6. Bestyrelsen
6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
6.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, næstformand, sekretær og kasserer.

6.3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen. På generalforsamlingen er henholdvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, 3 medlemmer er på valg på generalforsamlingen i 1996. Genvalg kan finde sted.

6.4. Det tilstræbes, at IAAP er repræsenteret i bestyrelsen.
6.5. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt efter indkaldelse med dagsorden. Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan kræve, at der holdes bestyrelsesmøder ud over de ordinære.

6.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Der træffes beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

6.7. Der skal foreligge et skriftligt beslutningsreferat af bestyrelsens møder.

6.8. Bestyrelsen varetager foreningens løbende interesser og opgaver, herunder:
6.8.1. Generalforsamlingens beslutninger.
6.8.2. Forvaltning af foreningens økonomi.
6.8.3. Tegning af foreningen udadtil
6.8.4. Registrering og ajourføring af medlemskartotek samt varetagelse af henvendelser fra medlemmer.
6.8.5. Koordinering af faglige opgaver i foreningen som f.eks.:
– programlægning og -udsendelse
– kontakt til foredragsholdere
– annoncering
– praktisk tilrettelæggelse og udførelse
– kursusledelse

7. Kontingent
7.1. Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, og forfalder hvert år d. 1.1. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
7.2. Manglende kontingentbetaling medfører automatisk udmeldelse af foreningen samt tab af medlemsfordele.

7.3. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.

8. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår regnes fra 1.7. – 30.6. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, valgt blandt de af foreningens medlemmer, er ikke er medlemmer af bestyrelsen. De to revisorer og en revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

9. Økonomi
Foreningens midler anbringes i ét eller flere anerkendte pengeinstitutter, således at de er rentebærende.

10. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være foreningens formand eller dennes stedfortræder.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

11. Vedtægtsændringer
Forslag til ændring af vedtægterne kan forelægges ved enhver generalforsamling.

Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ændringsforslaget. Godkendes ændringen af de fremmødte medlemmer, men uden at mindst 2/3 af samtlige medlemmer har stemt for ændringsforslaget, overgår sagen til ny behandling på en efterfølgende generalforsamling, hvor det kan vedtages med almindeligt flertal.

12. Opløsning
Forslag til foreningens opløsning skal vedtages af mindst 2/3 af samtlige af foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest 1 år og tidligst 3 måneder efter, hvor opløsning kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværendes stemmer.

Eventuel formue skal anvendes til almennyttige eller humanitære formål, som vedrører analytisk psykologi.

Ovenstående vedtægter er vedtaget d. 06.11.1994, revideret ultimo 2002 (navneændring fra Jungs Venner til Jung Foreningen) samt ultimo 2004 (antal medlemmer i bestyrelsen ændret fra 7 til 4-8)