C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Generalforsamling i Jung Foreningen den 2. april 2020

Generalforsamling i Jung Foreningen den 2. april 2020

Generalforsamlingen i Jungforeningen afholdes som møde på nettet 2. april kl. 19:00. Generalforsamlingen afholdes med mødeprogrammet Zoom, som før mødet kan downloades gratis til alle platforme via linket her: Zoom til Mac, Windows, iPad og Android Tablets.

Alle bliver hjemme hos sig selv og holder møde sammen.
Vil du gerne afprøve det før generalforsamlingen kan du i god tid skrive til Martin Klitgaard på [email protected]. I finder så et tidspunkt at afprøve det på.

Bestyrelsen i Jungforeningen har besluttet at afholde generalforsamlingen, der blev indkaldt i nytårsbrevet 2. januar, fordi der kræves nogle vedtagelser for at bestyrelsen kan blive styrket og arbejde videre. Vi synes ikke vi kan vente.
Medlemmer der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal melde sig til på en mail til [email protected] senest 1. april 2020.
Melder du dig vil du modtage en mail med dagsorden, forslag til vedtægtsændringer og link til generalforsamlingen på Zoom.

Dagsorden ifølge vedtægternes §5 stk. 3:

 1. Valg af dirigent og referent.
  Bestyrelsen foreslår Petrusjka Jeiner som dirigent og Thomas Nordby som referent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

  Ændring af vedtægter: Bestyrelsen har gennemgået foreningens vedtægter med henblik på en revision der afspejler de ændringer der blev vedtaget på generalforsamlingerne i 2011. Disse ændringer har gjort en skelnen mellem ordinær og ekstraordinær generalforsamling meningsløs og har indflydelse på udformningen af formandens og kassererens beretninger. Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for, eller at ændringerne vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Da vi ikke har nogen illusioner om fremmødet til denne generalforsamling vil vedtægtsændringerne atter komme op til vedtagelse på en generalforsamling i september 2020.
  5. Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
  Der er ikke indkommet nogle forslag.
  6. Valg til bestyrelsen, som består af 4-8 medlemmer, der konstituerer sig selv.
  Da Lars Hansen, grundet helbredsproblemer, udtræder af bestyrelsen efter mange års uvurderlig og tro tjeneste, har bestyrelsen kigget sig om efter erstatning. Bestyrelsen foreslår Petrusjka Jeiner og Martin Klitgaard som nye medlemmer af bestyrelsen.
  Lars Hansen modtager således ikke genvalg. De øvrige medlemmer af bestyrelsen, Katrine Friis, Lilla Monrad, Misser Berg og Thomas Nordby modtager genvalg.
  7. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.