C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

4-årig uddannelse til jungiansk psykoterapeut og 6-årig uddannelse til jungiansk psykoanalytiker

Om uddannelserne

Uddannelserne er private uddannelser i analytisk psykoterapi og analyse, baseret på teorierne om den menneskelige psyke, som de er formuleret af C.G. Jung og de efterfølgende jungianske analytikere lige siden. Ud over at give uddannelseskandidaterne et solidt teoretisk fundament giver uddannelserne også kandidaterne en høj grad af selvindsigt og forståelse for dynamiske processer i sig selv og i de klienter, de er uddannet til at arbejde med. Dette sker dels i kliniske seminarer, men ikke mindst i den omfattende egenanalyse og supervision af klientarbejdet, som er en meget vigtig del af Jung Instituttets uddannelse af psykoterapeuter og analytikere. Både teori og praksis er funderet i den omfattende forskning, der foregår i det jungianske miljø over hele verden.

Den 4-årige uddannelse til Jungiansk Psykoterapeut

Den 4-årige uddannelse i Jungiansk Psykoterapi består af et grundkursus på 1 år og en 3-årig overbygning. Hvor grundkurset giver et vist overblik over den jungianske teori og praksis (se den særskilte beskrivelse af grundkurset her https://cg-jung.dk/cg-jung-institut-kbh/kursus/) uddybes kendskabet til de jungianske grundbegreber i den 3-årige overbygning. Dette suppleres med undervisning i udviklingspsykologi og i symbolsk forståelse gennem arbejde med eventyr og drømme. Der lægges stor vægt på arbejdet med klienter under supervision, hvor den teoretiske undervisning integreres i det praktiske, kliniske arbejde.  Som jungiansk psykoterapeut er man uddannet i at arbejde med voksne i alle aldre, som lider af stress, angst, depression, relationsproblemer m.m. Uddannelsen rummer omfattende undervisning i psykiatri, og sætter derfor kandidaterne i stand til at arbejde med de alvorligere aspekter af disse lidelser samt med klienter med personlighedsforstyrrelser m.m. Den psykiatriske forståelse giver også kompetencerne til at vide, hvornår en klient skal henvises til psykiatrisk behandling.

En 4-årig uddannelse kvalificerer til medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening med ret til at kalde sig Psykoterapeut MPF og til at benytte Dansk Psykoterapeutforenings logo.

Den 6-årige uddannelse til Jungiansk Psykoanalytiker

Den 6-årige uddannelse til Jungiansk Analytiker er en 2-årig overbygning på den 4-årige psykoterapeutuddannelse. Her udbygges kandidaternes symbolske forståelse og kulturhistoriske overblik bl.a. gennem studier i mytologi, religion, alkymi m.m. Som jungiansk analytiker er man ud over det psykoterapeutiske trænet i at følge sine klienter i dybe transformationsprocesser og i at støtte deres individuationsproces.

Den 6-årige uddannelse kvalificerer til medlemskab af International Association for Analytical Psychology, IAAP og Dansk Selskab for Analytisk Psykologi DSAP med ret til at kalde sig Jungiansk Analytiker IAAP / DSAP.

C.G. Jung Instituttet sikrer løbende kvaliteten af uddannelserne gennem en lang række procedurer. Læs om den omfattende kvalitetssikring af uddannelsen her

Timetal for uddannelserne

Nedenstående skema viser antallet af timer for hver enkelt del af uddannelsen. Der er både tale om de timer, som er indeholdt i uddannelsesprogrammet (timer til teori og metode/praksistræning samt gruppesupervisionstimer) og om de timer, som kandidaterne selv skal stå for (individuelle analysetimer, individuelle supervisionstimer og kandidatens timer med klienter under supervision)

 

Grund-kursus   2. år   3. år   4. år i alt for MPF   5. år   6. år i alt for IAAP
Teori og metode / praksistræning 155   105   105   105   470   105   25   600
Individuel supervision   25   25    50   25   25   100
Gruppesupervision   50   50   50   150   25   175
Individuel analyse i løbet af uddannelsen  50   50   50   50   200   50   50   300
Timer med klienter under supervision   50   75   125   125   150   400
Samlet antal timer 205   205  280  305   995   330   250   1575

 

4- og 6-årige uddannelser

Målgruppe

Målgruppen omfatter

  1. Ansøgere, som ønsker en teoretisk og klinisk psykoterapeutisk uddannelse på jungiansk grundlag, som giver medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening.
  2. Ansøgere til C.G. Jung Instituttets 6-årige uddannelse til jungiansk analytiker IAAP, der er en overbygning på den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse, og som giver medlemskab af IAAP og DSAP

Uddannelsen er for personer, med gode mentale evner, et kreativt sind og evnen til selvrefleksion. Kandidater på uddannelsen må have en levende interesse for mennesker og for baggrunden og motiverne for deres holdninger og adfærd. Yderligere krav er evnen til empati og evne til at forstå den symbolske dimension, individuelt såvel som kollektivt i kulturelle og historiske perspektiver. Desuden er personlig integritet og en høj etisk standard hos kandidater af stor betydning.

Jung used mandalas in his psychotherapy by getting patients, who had no knowledge of it, to create individual mandalas. This enabled him to identify emotional disorders and work towards wholeness in personality.

Hvor og hvornår

Uddannelsen foregår overvejende i weekender (lørdag-søndag). Der vil dog både i efterårs- og i forårssemestret kunne blive tale om uddannelsesforløb af 3 dages varighed.

Uddannelsen foregår i Hvidehus i Valby. Herudover kan der blive tale om enkelte internatforløb.

Næste hold kandidater forventes at starte i februar 2027 som opfølgning på det ét-årige grundkursus i 2026. Deadline for ansøgning til de videre uddannelsesforløb er 1.september 2026.

 

Prisen

Uddannelsen koster 38.500 kr. om året. Beløbet reguleres løbende.

Krav til ansøger

Ansøgeren skal have en kandidatgrad (Masters degree) inden for et relevant fag (som psykologi, medicin, teologi, sociologi, antropologi, religionshistorie). I særlige tilfælde kan der efter nøje overvejelse gives dispensation til ansøgere med en tilsvarende akademisk uddannelsesgrad eller med en mellemlang uddannelse suppleret med relevant efteruddannelse. Ansøgeren forventes at kunne læse og forstå engelsk, da det meste af det teoretiske materiale er på engelsk, og da også en del af undervisningen foregår på engelsk.

Ansøgeren må desuden have tre års professionel erfaring inden for et arbejde med mennesker (som f.eks. klinisk praksis, rådgivning eller undervisning), mindst 50 timers personlig analyse hos en IAAP godkendt jungiansk analytiker. Timetallet skal være opnået ved studiestart. Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgeren have haft mindst 30 timers personlig analyse.

Ansøgeren skal være deltagende på eller have gennemført Jung Instituttets 1-årige grundkursus.

CG Jung mandala

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen skal indsendes inden 1. september i det år, der ligger forud for studiestart. Ved ansøgningen skal følgende indsendes med e-mail til [email protected]:

  • En skriftlig ansøgning, som indeholder en beskrivelse af den personlige motivation for ønsket om at blive optaget på Jung Instituttets 4- eller 6-årige uddannelse. (Ansøgningsproceduren er den samme for begge uddannelser, og valget om at tage den 4-årige uddannelse eller fortsætte med den 6-årige uddannelse kræves ikke truffet på ansøgningstilspunktet)
  • Den skriftlige opgave, som er stillet på det 1-årige grundkursus
  • Et CV
  • Dokumentation fra den /de personlige analytiker(e) for antallet af personlige analysetimer

Optagelsesprocedure

Når ansøgningen er modtaget, vil den blive behandlet af studieledelsen, og hvis den bliver godkendt, skal ansøgeren efterfølgende have et interview med 2 medlemmer af optagelsesudvalget. I særlige tilfælde kan ansøgeren blive bedt om et ekstra interview. Der henvises til Regulations rev september 2023, hvor optagelsesproceduren er uddybet.

Ansøgningsgebyrer

Der skal betales et administrationsgebyr på 1.000 kr. Gebyret opkræves og betales, efter at ansøgningen er modtaget.

Der skal desuden betales et honorar for interviewsamtalen på 1.000 kr.

Hvis ansøgningen afvises, tilbydes ansøgeren en gratis samtale med et medlem af optagelsesudvalget.