C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Vedtægter for Jungforeningen, København. 1994, revideret 2002, 2005, 2011 og 2020 

1. Navn, hjemsted og stiftelsesdato
Foreningen navn er Jungforeningen, København. Foreningens hjemsted er København. Foreningen er stiftet d. 25.06.1994.

2. Formål
Foreningens formål er:
– at skabe et forum for udbredelsen af kendskabet til den analytiske psykologis praksis, ideer og tanker
– at være et samlingssted for dialog, nytænkning og udveksling af erfaringer.

3. Foreningens arbejdsform 

Foreningen arrangerer foredrag, seminarer, studiekredse og workshops.

4. Medlemskab
Enhver, der interesserer sig for foreningens formål, kan blive medlem.

5. Generalforsamlingen

  1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  2. Generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer ønsker det. Generalforsamlingen indkaldes med seks ugers varsel.
  3. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
   1. Valg af dirigent og referent.
   2. Beretning om foreningens aktuelle situation.
   3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
   4. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
   5. Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Dog undtaget vedtægtsændringer, se pkt. 11.
   6. Valg til bestyrelsen, som består af 4-8 medlemmer, der konstituerer sig selv.
   7. Valg af revisor.
   8. Eventuelt.

4. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal blandt de deltagende medlemmer med de undtagelser, der følger af udtrykkelige bestemmelser i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

5. Der kan stemmes ved fuldmagt med skriftlig angivelse af, hvordan fuldmagtshaveren skal stemme ved de enkelte punkter på dagsordenen. Et medlem kan kun repræsentere én fuldmagt.

6. Afstemningen skal være hemmelig, hvis et medlem af generalforsamlingen ønsker det.

6. Bestyrelsen

  1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-8 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
  2. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, næstformand, sekretær og kasserer.
  3. Bestyrelsens medlemmer vælges frem til næste generalforsamling, og er altid på valg. Genvalg kan finde sted.
  4. Det tilstræbes, at IAAP er repræsenteret i bestyrelsen.
  5. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt efter indkaldelse med dagsorden. Der kan ved behov indkaldes til ekstra bestyrelsesmøder.
  6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Bestyrelsesmedlemmer der ikke måtte være til stede, vil om muligt blive kontaktet under bestyrelsesmødet, hvis en beslutning måtte kræve det. Der træffes beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.
  7. Der skal foreligge et skriftligt beslutningsreferat af bestyrelsens møder.
  8. Bestyrelsen varetager foreningens løbende interesser og opgaver, herunder:
   1. Generalforsamlingens beslutninger.
   2. Forvaltning af foreningens økonomi.
   3. Tegning af foreningen udadtil.
   4. Registrering og ajourføring af medlemskartotek samt varetagelse af henvendelser fra medlemmer.
   5. Koordinering af faglige opgaver i foreningen som f.eks.:
    – programlægning og -udsendelse
    – kontakt til foredragsholdere
    – annoncering
    – praktisk tilrettelæggelse og udførelse
    – kursusledelse

7. Kontingent 

  1. Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, og forfalder hvert år d. 1.9. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
  2. Manglende kontingentbetaling medfører automatisk udmeldelse af foreningen samt tab af medlemsfordele.
  3. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.

8. Regnskab og revision 

Foreningens regnskabsår regnes fra 1.7. – 30.6.
Kassereren forelægger foreningens reviderede regnskab på det sidste møde i regnskabsåret.

9. Økonomi 

Foreningens midler anbringes i ét eller flere anerkendte pengeinstitutter.

10. Tegning og hæftelse 

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

11. Vedtægtsændringer 

Forslag til ændring af vedtægterne kan forelægges til generalforsamlingen.

Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ændringsforslaget. Godkendes ændringen af de fremmødte medlemmer, men uden at mindst 2/3 af samtlige medlemmer har stemt for ændringsforslaget, overgår sagen til ny behandling på en efterfølgende generalforsamling, senest 1 år og tidligst 3 måneder efter, hvor det kan vedtages med almindeligt flertal.

12. Opløsning 

Forslag til foreningens opløsning skal vedtages af mindst 2/3 af samtlige af foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen indkalde til en efterfølgende generalforsamling senest 1 år og tidligst 3 måneder efter, hvor opløsning kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværendes stemmer. Eventuel formue skal anvendes til almennyttige eller humanitære formål, som vedrører analytisk psykologi.

Ovenstående vedtægter er vedtaget d. 06.11.1994.
2002, ultimo. Navnet er ændret fra “C.G. Jungs Venner, København” til “Jung Foreningen, København”.
2004, ultimo. Antallet af bestyrelsesmedlemmer er ændret fra 7 til 4-8.
2011, marts og oktober. Paragraf 5.2 er ændret, så generalforsamlingen kun indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer ønsker det.
2020, april (og september). Vedtægternes ordlyd er gennemgået med henblik på at få den til at stemme overens med ændringen i 2011, samt ændret i forhold til hvorledes regnskabet forelægges.