C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Etikregler
Etikregler til klienter

Code of Ethics in English
Code of Ethics for Clients in English

Alle medlemmer af DSAP og kandidater ved C.G. Jung Instituttet København (i det følgende Jung Instituttet) er forpligtet til at følge foreningens etikregler. De etiske regler sikrer klienterne kvalificeret psykoterapi og de bedste muligheder for at fremme deres personlige udvikling og psykiske sundhed. Ligeledes dækker de etiske regler analytikerens faglige standard i de forskellige funktioner, som analytikeren varetager.

Etikreglerne følger IAAP´s Guidelines for Minimal Standards in Codes of Ethics for Group Members.

Jung Instituttets uddannelser til jungiansk psykoterapeut og jungiansk analytiker er godkendte af og evalueres af Dansk Psykoterapeutforening. De lokalt formulerede regelsæt skal respektere regelsættene i Dansk Psykoterapeutforening og The European Association For Psychotherapy (EAP).

Uddrag af DSAP´s etikregler:

Alle jungianske psykoterapeuter / analytikere som er medlemmer af DSAP er forpligtet til at følge foreningens etikregler. Dette gælder også kandidater under uddannelse på C.G. Jung Instituttet København.

De etiske regler sikrer klienterne kvalificeret psykoterapi og de bedste muligheder for at fremme deres personlige udvikling og psykiske sundhed. Ligeledes dækker de etiske regler analytikerens faglige standard i de forskellige funktioner, som analytikeren varetager.

Etikregler

  • 1. Almene bestemmelser

1.1     Analytikeren er bevidst om det individuelle og samfundsmæssige etiske ansvar, faget indebærer. Et ansvar, der omfatter, at analytikeren i sine funktioner som analytiker, underviser, vejleder, supervisor, formidler, forsker eller lignende kan have afgørende indflydelse på andre menneskers liv.

1.2     Analytikeren er opmærksom på og undgår personlige, sociale, organisatoriske, finansielle eller politiske situationer, der kan lede til misbrug af faget og positionen.

1.3     Analytikeren tager i alle former for arbejdsforhold ansvar for kvaliteten og konsekvenserne af sit arbejde.

1.4     Analytikeren er opmærksom på at færdes med agtsomhed i forhold til at være repræsentant for sit fag, også uden for den direkte klient/terapeutrelation.

1.5     Analytikeren må i sine funktioner udelukkende indgå økonomiske aftaler vedrørende professionelle honorarer.

  • 2. Forhold til klienten

Relationelt ansvar

2.1     Analytikeren er loyal, respekterer klientens rettigheder, værdighed og integritet og arbejder med omsorg og refleksion på at støtte og udvikle klientens psykiske velbefindende. Hensynet til og respekten for klienten går forud for analytikerens personlige og øvrige interesser.

2.1.1  Ved terapiens start informerer analytikeren klienten om terapiens rammer, fx. en sessions varighed og hyppighed samt honorar. Det er analytikerens ansvar at være opmærksom på og håndtere rammebrud.

2.1.2  Analytikeren er bevidst om sin position i forhold til sine klienter og gør ikke brug af denne til at fremme personlige interesser.

2.1.3 Analytikeren er tilbageholdende i forhold til social kontakt med klienten og er efter behandlingens afslutning bevidst om følelser med baggrund i overføring og modoverføring. Også kontakt til eller med klientens pårørende eller tætte kontakter foregår med stor forsigtighed og ikke uden klientens vidende med mindre der er tale om akutopståede situationer af force majeure.

2.1.4  Analytikeren kan ikke have et seksuelt forhold til en klient og det anses for værende uetisk at afslutte et behandlingsforløb for at indlede et seksuelt forhold.

2.1.5  Analytikeren sørger for rammer, der sikrer både klient og analytiker i tilfælde af fysisk vold. Er klienten fysisk farlig, må analytikeren fjerne sig og tilkalde hjælp. Kun hvor der ikke er anden mulighed, må analytikeren gribe til nødværge.

2.1.6  Personlig og forretningsmæssig tilknytning til en klient, ud over den primære faglige relation, skal undgås.

2.1.7  Analytikeren bør opfordre klienten til anden behandling, når analytikeren ikke er fagligt kvalificeret til at arbejde med de problemer, klienten beskriver.

2.1.8  En analytiker er forpligtet til at opfordre klienten til lægefaglig behandling, når det vurderes nødvendigt, også når analytikeren er læge.

2.1.9  Analytikeren kan opfordre klienten til at undersøge, hvorvidt det er muligt at få hjælp til dækning af den terapeutiske behandling ex. via det offentlige, forsikringsordning eller andet.

2.1.10Har analytikeren påbegyndt en terapi, er vedkommende ansvarlig for, at denne så vidt muligt afsluttes på en fagligt forsvarlig måde.

Tavshedspligt

2.2     En analytiker overholder i sit professionelle virke tavshedspligt om klienters private forhold, med mindre analytikeren er underlagt juridisk forpligtelse til at vidne om bestemte forhold, eller det er nødvendigt for at opretholde egne rettigheder og beskyttelse af egen eller andres person. Tavshedspligt gælder også videregivelse af alle oplysninger om, hvorvidt en person har opsøgt og/eller har modtaget psykologisk behandling samt analytikerens vurdering af den pågældende person.

2.2.1  Fremkommer der oplysninger i terapien om personer under 18 år eller andre umyndige, der giver grund til at antage, at pågældende udsættes for vanrøgt, seksuelle krænkelser eller anden nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer pågældendes sundhed eller udvikling i fare, har terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets eller den umyndiges opholdskommune.

2.2.2  Ved gruppeterapi: Analytikeren må indskærpe, at deltagere i gruppeterapi iagttager tavshedspligt.

2.2.3  Ved supervision: Analytikeren må som supervisor indskærpe, at supervisanden/kandidaten iagttager tavshedspligt.

Videregivelse af oplysninger

2.3     Medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse eller en lovmæssig forpligtelse må videregivelse eller offentliggørelse af klientmateriale kun ske med klientens samtykke og på en sådan måde, at klienten ikke kan identificeres. Hvis en klient anmoder om, at materialet ikke må offentliggøres eller præsenteres, skal dette respekteres.

2.3.1  Samtykke skal foreligge skriftligt og angive, hvilke typer oplysninger der må videregives til hvem og til hvilket formål.

2.3.2  Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år, hvis ikke andet er aftalt.

2.3.3  Analytikeren kan videregive oplysninger, såfremt det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelsen, herunder hensyntagen til den, oplysningerne angår. I et sådant tilfælde skal klienten informeres om de oplysninger, der videregives.

Datahåndtering

2.4     Opbevaring: Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, optagelser, mailkorrespondance etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet og skal følge Datatilsynets regler.

  • 4. Forhold til kolleger

4.1     En analytiker skal respektere kollegers professionelle og faglige virke og kritiserer ikke en kollega offentligt eller over for en klient, medmindre den pågældende er blevet underrettet. Dette gælder også i forhold til kolleger fra andre fagområder.

4.2     En analytiker respekterer sine kollegers klientrelationer og overtager ikke deres klienter, uden at igangværende terapi er afsluttet.

  • 7. Faglig standard

7.1     En analytiker må ikke fortsætte sit virke, når vedkommende er svækket pga.:
(1) indtagelse af alkohol eller andre stoffer, eller

(2) fysisk eller psykisk sygdom, der vil nedsætte analytikerens faglighed og dømmekraft i væsentlig grad.

7.6     Som medlem af DSAP har analytikeren et ansvar over for sig selv, faget, klienter, offentligheden og kollegaer for at holde sig fagligt ajour. Det gælder både almenfagligt og inden for analytikerens metodeområde/speciale, gennem eksempelvis egen-terapi, supervision, deltagelse i faglige kurser og uddannelse.

7.7     Analytikeren udbyder kun terapi, undervisning og træning inden for metoder og tilgange, som vedkommende er trænet i og har erfaring med.

  • 8 Brud på de etiske regler

8.1     Klager over et brud på de etiske regler skal være grundigt beskrevet og rettes skriftligt til DSAP´s Etikråd, der herefter orienterer bestyrelsen og Jung Instituttets studieledelse, hvis klagen er relateret til Jung Instituttet. Straks efter modtagelsen af klagen underretter etikrådet det medlem, som klagen vedrører.

Hvis du som klient oplever brud på de etiske regler, kan du rette en klage til DSAP´s Etikråd ved at skrive til [email protected], som vil informere om klagens videre forløb.