C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

København, 1996, revideret 1998, 2000, januar 2001 samt juli 2017

Hvad er jungiansk analyse og jungiansk psykologi?

I alle dybdepsykologiske skoler omfatter den menneskelige psyke både bevidstheden og det ubevidste.I den jungianske teori rummer det ubevidste såvel positive som negative følelser, erindrings- og fantasibilleder. Disse består dels af fortrængte følelser og billeder af personlig karakter, dels følelsesladede fantasibilleder af mere almenmenneskelig eller arketypisk karakter. Begge dele viser sig fx i visse aspekter af drømmene. Samspillet mellem bevidstheden, det ubevidste og omverdenen øver på forskellig vis indflydelse på det enkelte menneske, hvilket på den ene side kan medføre psykiske symptomer og lidelser, mens på den anden side indsigt heri også rummer mulighed for vækst af personligheden.

Hvad kan vi hjælpe med?

Psykiske symptomer og lidelser kommer ofte til udtryk som angst, depressioner, selvusikkerhed, følelse af tomhed eller meningsløshed eller kropslige spændinger som fx hovedpine. Desuden kan medmenneskelige relationer være præget af reaktionsmønstre, der opleves som hæmmende eller uhensigtsmæssige. Psykoterapi og -analyse kan hjælpe til at forstå og tolerere egne følelser og reaktioner og dermed give bedre mulighed for at kunne håndtere de mangeartede psykiske påvirkninger, der kommer både indefra og fra omgivelserne. Dette kan bevirke, at symptomdannelse og lidelse mindskes og give fornyede vækstmuligheder. Psykoterapi kan ligeledes være indiceret for at støtte udviklingen af selverkendelse og selv-erfaring, også for professionelle behandlere. Det skal bemærkes, at fremskreden alder ikke i sig selv er nogen hindring for psykoterapi. For visse psykiske problemer er konsultation med egen læge med henblik på medikamentel behandling påkrævet sideløbende med terapien.Supervision gives til professionelle behandlere efter individuel aftale.

Hvordan finder man en jungiansk analytiker?

Se den samlede fortegnelse over DSAP’s medlemmer her – med navne, adresser og telefonnumre på privatpraktiserende jungianske analytikere. I fortegnelsen er også angivet på hvilke sprog, en terapi kan foregå. En analyse er ikke kun baseret på et formelt aftalemæssigt forhold, men i høj grad på et tillidsforhold mellem analytiker og analysand, og vi anser det derfor for naturligt, hvis en potentiel analysand gerne vil tale med mere end en analytiker, før en beslutning tages.

Hvad koster det?

Prisen ligger mellem 600-800 kr. pr. gang, men aftales i øvrigt individuelt. Hyppigheden er typisk 1 gang om ugen, bortset fra ferier o.l., og en egentlig analyse strækker sig som regel over flere år.

Hvem er medlemmer af DSAP?

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi, DSAP udgør den danske del af The International Association for Analytical Psychology, organisationen for jungianske analytikere, der tæller over 2000 medlemmer. En betingelse for medlemskab er en almindelig akademisk grunduddannelse samt en omfattende teoretisk og praktisk uddannelse i Jungs analytiske psykologi af mindst 6 års varighed. Den praktiske del af uddannelsen omfatter fortløbende personlig analyse (egenterapi) og supervision. Den teoretiske del indbefatter kliniske fag (psykiatri, psykopatologi, udviklingspsykologi og forskellige dybdepsykologiske teorier), symbolske fag (drømmefortolkning, sammenlignende religionshistorie, eventyr og myter, litteratur- og billedfortolkning) .

Hvorfor er vi ikke alle psykologer?

Der er i den jungianske psykologi to indfaldsvinkler til forståelse af den menneskelige psyke. Den ene er den kliniske, som handler om diagnosticering samt teorier om strukturer og dynamik i psyken. Den anden er den symbolske, som kommer til udtryk i fantasier og drømme, i eventyr og myter, i en del kunst og litteratur samt i visse rituelle handlinger. Den første repræsenteres af psykiatri og klinisk psykologi, den anden af de humanistiske fag. Begge dele er lige vigtige i psykoterapi. Derfor er begge områder repræsenteret som akademisk baggrund blandt jungianske analytikere.

Etik

Medlemmerne er forpligtet af DSAPs internationalt accepterede etikregler, der bl.a. omfatter tavshedspligt. DSAP’s etikregler kan ses her.

Artikler

På siden Jung-for-alle findes en række artikler om de jungianske grundbegreber og jungiansk terapi

Se for eksempel

http://www.jungforalle.dk/model-over-psyken/ og

http://www.jungforalle.dk/symptomer-og-terapi/

 

Hvad er jungiansk analyse?